หน้าแรก GE112

GE112

วิชา ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
GE112: Information Technology and the Future World

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ เข้าใจความหมายและการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชลทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
 
หลักเกณฑ์และการวัดผล
 หัวข้อคะแนน 
1. คะแนนเข้าห้องเรียนโดย เช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (12 ครั้ง)12
2. คะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม45 
3. รายงานกลุ่มจากการสำรวจ (Poll) (ครั้งที่ 8)10 
4. งานกลุ่มโมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคต Future IT (ครั้งที่ 11)12 
5. หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ (ครั้งที่ 13)10 
6. งานเดี่ยว Portfolio (ครั้งที่ 9)10 
7. ประเมินการสอน (Online Assessment) (ครั้งที่ 14)
รวมคะแนนเต็ม100 

Ċ
Sorapak Pukdesree,
3 ก.ค. 2557 23:47