GE112-Contents‎ > ‎

Week3

หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

วัตถุประสงค์

1.การสร้าง e-portfolio ด้วยGoogle site
2.ส่งคำถามแบบสอบถาม
3.ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบสอบถาม
Ċ
Sorapak Pukdesree,
3 ก.ค. 2557 23:50
Comments