GE112-Contents‎ > ‎

Week11

หัวข้อเทคโนโลยีอาหารยาการเกษตรและการเกิดภัยพิบัติ

 

หัวข้อการเรียนรู้

-          ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ประเทศไทยเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิเป็นต้น

-          การใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษารู้จักสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย

2.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้น

Comments