GE112-Contents‎ > ‎

Week2

หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติในชีวิตประจำวัน

 

หัวข้อการเรียนรู้

            - ความหมายของคำว่าสถิติ

            - การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน

            - การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง

            - การทำสำรวจความคิดเห็น

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปใช้กับสถิติในชีวิตประจำวันได้

            2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่าสถิติ

            3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง  และสามารถคำนวณค่ากลางได้

            4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและหลักการในการทำสำรวจความคิดเห็น

Comments