GE112-Contents‎ > ‎

Week4

หัวข้อ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 

หัวข้อการเรียนรู้

-          ความหมายและความสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

-          ลักษณะและประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

-          ความหมายและวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

-          การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับประเภทของงาน

-          ความหมายของฟรีแวร์ โอเพนซอร์ส และแชร์แวร์

 

วัตถุประสงค์

-          เพื่อให้นักศึกษารู้จักความหมายและความสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

-          เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานได้

-          เพื่อให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างฟรีแวร์ โอเพนซอร์ส และแชร์แวร์

Comments