GE112-Contents‎ > ‎

Week5

หัวข้อเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

 

หัวข้อการเรียนรู้

-          วิวัฒนาการและแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

-          ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

-          เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

-          การท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

2.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลและใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย