GE112-Contents‎ > ‎

Week6

หัวข้อ เครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์

 

หัวข้อการเรียนรู้

-          ความหมายและวิวัฒนาการของเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์

-          การใช้เครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์

2.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครือข่ายสังคมได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 

Comments